Nuorissa on tulevaisuus – tehdään se yhdessä

Julkaistu:

Nuoren tulevaisuuspolun rakentaminen lähtee turvallisesta ja onnellisesta lapsuudesta, jatkuen varhaiskasvatuksen sekä peruskouluvaiheen kautta ammatilliseen tai yliopistotason koulutukseen. Kukin näistä vaiheista olisi oman blogitekstinsä arvoinen, mutta tässä kirjoituksessani keskityn muutamiin nuoren itsenäistymiseen ja aikuistumiseen liittyviin haasteisiin ja miten kunta voi olla niissä tukena. Näkökulmani on sekä kuntavaaliehdokkaan että omien nuorten isän näkökulma.

Nuoruus on herkkä elämänvaihe

Nuoruus on ihmisen kehityksen kannalta erityisen herkkä ja kriittinen elämänvaihe. Ulkopuolisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemisessä tämä on keskeinen ajanjakso. Aikuisuuden kynnyksellä olevista nuorista huolehtimalla voidaan varmistaa, että lapsuutta seuraa hyvinvoiva nuoruus ja aikuisuus. Samalla voidaan vahvistaa niitä nuoria, joiden lapsuuden olosuhteet eivät ole tarjonneet riittävää tukea ja näin mahdollistaa myös heille itsenäistyminen ja omanlaisen elämänpolun tavoittelu. Nuoria tukemalla voidaan ehkäistä osattomuuden ja erilaisten kuormittavien tekijöiden siirtymistä sukupolvelta toiselle.

Nuorten moninaiset huolenaiheet

Nuorten tulevaisuuden uskoon vaikuttavat merkittävästi heidän käsityksensä omista mahdollisuuksistaan kouluttautua ja löytää oma paikkansa työelämässä. Lasten ja nuorten säätiön vuonna 2020 tekemän tutkimuksen mukaan noin kolmasosa nuorista ajattelee koronakriisin seurauksena tulevaisuutta enemmän kuin ennen, ja joka neljäs on siitä enemmän huolissaan kuin aiemmin.

Nuoret tuntevat huolta siitä, löytyykö kaikille mielekästä työtä ja riittävätkö omat taidot tulevaisuudessa. Uskaltaako perustaa perheen ja toteuttaa haaveen omista lapsista?

Nuorten ahdinko työelämän alussa on aito ongelma. Heidän pääsynsä työelämään on korona-aikana vaikeutunut merkittävästi, työsuhteet ovat usein määrä- tai osa-aikaisia ja jopa akateemisen tutkinnon suorittaneilla epävarmuus työpaikan saannista on suuri.

Koronakriisi on vaikuttanut lasten ja nuorten kaverisuhteisiin ja lisännyt yksinäisyyttä. Yläkoululaisista lähes puolet kertoo joutuneensa poikkeusoloissa luopumaan itselleen tärkeästä vapaa-ajan toiminnasta tai harrastuksesta.

Nuorilla on aitoa huolta, jopa ahdistusta ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta. Monet pohtivat omaa elämäntyyliään ja miten voivat omilla toimillaan auttaa asiassa. Tässä kohdin haluan tuoda nuorille toivoa: ihminen on aikaansaanut ongelman ja ihminen sen myös ratkaisee. Meillä on paljon ratkaisuja, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja hallitusten ja yritysten päätökset ovat avainasemassa.

Koulutukseen on satsattava

Oppivelvollisuuden jälkeiset koulutusmahdollisuudet ovat Suomessa laajat. Nuorten tulee varautua elinikäiseen oppimiseen ja useampaan koulutukseen elämän varrella. Maksuton korkeakoulutus on Suomessa mahdollisuuksien tasa-arvon merkittävä toteuttaja. Varallisuuden puute ei ole yhteiskunnallisen nousun este yhdellekään suomalaiselle nuorelle, vaan jokaisella on mahdollisuus pyrkiä täyteen potentiaaliinsa.

Meillä Nurmijärvellä toisen asteen koulutusta on rajallisesti. Määrän sijasta tuleekin kiinnittää huomiota laatuun. Kuntamme tulee tarjota laadukasta lukio-opetusta ja meidän tulee pitää nurmijärveläisten puolta Keudassa, joka tarjoaa ammatillista koulutusta Keski-Uudellamaalla.

Nuorille tärkeää lukiokoulutuksessa ovat laaja kurssitarjonta ja opintojen joustavuus. He myös kokevat tukipalveluiden saatavuuden tärkeäksi eli erityisopettaja, kuraattori ja psykologi ovat enemmän läsnä koulun arjessa. Tärkeä asia on myös lukio-opetuksen saavutettavuus, monille nuorille on tärkeää, että toisen asteen opetusta on tarjolla kotikunnassa.

Koulukiusaamiseen puututtava välittömästi

Tänä päivänä koulukiusaaminen ja -väkivalta puhuttavat paljon ja ne jättävät herkästi jäljen nuoren koko tulevaisuuteen. Lasten ja nuorten tulevaisuuden rakentaminen lähtee mahdollisuudesta kehittyä ja kasvaa turvallisessa ja hyvässä kasvuympäristössä. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on oikeus elää ympäristössä, jossa ei hyväksytä kiusaamista ja siihen puututaan välittömästi. Jokaiseen kiusaamistapaukseen on puututtava ja tarvittaessa vietävä asia eteenpäin.

Lainvastainen toiminta on erittäin vakava ja tuomittava asia. Kouluissa tapahtuvaa väkivaltaa ei tule vähätellä ja siihen tulee puuttua hyvin alhaisella kynnyksellä. Asioista on puhuttava niiden oikeilla nimillä.

Syrjäytymistä on ehkäistävä jo varhain

Syrjäytymisen ja koulupudokkuuden ongelma on edelleen ratkaisematta. Tavoitteena tulee olla, että nuorten ajautuminen elämässään sivuraiteelle saadaan kokonaan loppumaan. Se vaatii vahvempaa otetta ja tukea suurimmassa tarpeessa oleville jo varhaisista vuosista lähtien sekä ongelmien ilmenemisen havaitsemista ajoissa. Ennaltaehkäisevä työ syrjäytymisen ehkäisemisessä alkaa jo lapsiperheiden palveluista.

Yhteisöllisyyden merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa. Sitä tulisi kehittää esimerkiksi jo aikaisin kouluissa niin, että lisättäisiin tietoisuutta erilaisuudesta ja yksilöllisyydestä, sitä kautta jokainen löytäisi oman paikkansa ja koulu olisi turvallinen ympäristö ja yhteisö.

Kouluihin pitää saada tarvittava määrä sosiaali- ja terveyspuolen ammattilaisia tukemaan ja ohjaamaan palveluihin sellaisia nuoria, jotka apua tarvitsevat. Mikä tärkeintä: on varmistettava, että jokaisen lapsen ja nuoren elämässä on vähintään yksi luotettava, välittävä ja turvallinen aikuinen.

Peruskoulun jälkeen jokaiselle on löydettävä oma polkunsa, oli se sitten kohti akateemista uraa tai käytännön töitä ammattilaisena.

Työllistyminen kaiken a ja o

Nuorten työllistyminen ja varsinkin ensimmäisen työpaikan saanti on ensiarvoisen tärkeää. Nuorille ei saisi jäädä koulutuksen päättymisen ja työllistymisen väliin pitkää aikaa, joka passivoi heitä. Luonnollisesti kaikkien väestöryhmien työllistyminen on keskeistä, mutta nuorille tulisi kehittää jonkinlainen erityistukimuoto ensivaiheen työllistymiseen.

Nuorten kesätyöllistämiseen tulisi taloustilanteesta riippumatta lisätä resursseja, koska usein tämä on nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään. Nurmijärven kunta kesätyöllistää tänä vuonna 25 nuorta ja lisäksi tarjolla on kesätyöseteleitä, joilla nuori voi työllistyä itse etsimässään kesätyöpaikassa. Työttömien nuorten työllistämiseen tulisi myös lisätä resursseja.

Harrastustoiminta antaa eväitä elämään

Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla asuinpaikasta ja perhetaustasta riippumatta mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen. Tavoite on kirjattu myös nykyisen hallituksen ohjelmaan. Erityisesti nyt korona-aikana ja sen jälkeen tarvitaan iloa tuottavaa, mukavaa ja mielekästä tekemistä. Lapsille harrastus on juuri sellainen asia. Useimmat harrastukset kehittävät sosiaalisia taitoja ja yhteisöllisyyttä, mikä on tärkeää nuoren tulevaisuuden kannalta.

Nuoret tarvitsevat harrastuksia ja kunnan tulee mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi mielekäs ja maksuton harrastus varaten siihen riittävän rahoituksen. Kunnan pitää tukea urheiluseuroja ym. toteuttamaan harrastustoimintaa. Tärkeää on, että lapsia ja nuoria kuunnellaan ja heitä osallistetaan harrastussisältöjen suunnitteluun.

Nuorille on tärkeää kuulua joukkoon ja viettää aikaa kavereiden kanssa. Samoi on tärkeää, että heillä on aktiviteettia/toimintaa, jonka he kokevat mielekkäänä. On hyvä kunnioittaa nuorten autonomian tunnetta (valita itseä kiinnostava toiminta) ja vahvistaa nuorten kyvykkyyden tunnetta (tarjotaan toimintaa, jonka nuori kokee omakseen ja jossa tuntee olevansa merkityksellinen).

Nuoret tarvitsevat tiloja vapaa-ajan viettoon ja kunnan pitää mahdollistaa tiloja maksuttomasti nuorten, nuorten omien ryhmien ja nuorisoalan toimijoiden käyttöön. Luonnollisesti tämä edellyttää, että nuoret ottavat vastuuta tilojen käytöstä ja siellä käyttäydytään asianmukaisesti.

Koronakriisin jälkihoito keskeistä

Poikkeusoloissa ja niiden jälkeisissä toimissa lasten ja nuorten oikeudet ja heidän erityinen asemansa jäävät helposti sivurooliin. Meidän aikuisten on huolehdittava siitä, että lasten ja nuorten usko ja oikeus tulevaisuuteen säilyy.

Koronakriisin aiheuttamat poikkeusolot ovat lisänneet nuorten mielenterveyden haasteita. Nuorten mielenterveyttä on nyt tuettava vahvasti, jotta nuorten työkyky säilyy, eikä koronakriisistä aiheudu pitkäaikaista nuorisotyöttömyyden lisääntymistä. Lisäksi on eri toimenpitein mahdollistettava, että mahdollisimman moni nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen loppuun. Koko yhteiskunnassa on otettava käyttöön keinoja, joilla nuorten pääsyä työelämään ja opintoihin voidaan helpottaa.

Matalan kynnyksen palvelut ensiarvoisen tärkeitä

Lasten ja nuorten hyvinvointiin on satsattava sote-palveluissa. Matalan kynnyksen palveluilla sekä varhaisella puuttumisella pitää taata lapsen ja nuoren mahdollisuus saada palveluita hyvissä ajoin ennen kuin tilanne on edennyt liian pitkälle. Onnistunut nuorisotyö auttaa nuorta löytämään paikkansa yhteiskunnassa.

Olen sitä mieltä, että mielenterveyspalveluihin hakeutuneen nuoren on saatava apua viikon sisällä. Nuorten hätähuutoon on vastattava viipymättä. Mielenterveyspalveluihin hakeutuneella nuorella on jokin huoli ja se on otettava vakavasti.

Meillä Nurmijärvellä nuorisopalveluita on hyvin tarjolla. Kunnan Nuorisopalvelut, Keusoten nuorisoasema, Ohjaamo Nurmijärvi, etsivä nuorisotyö ja erityisnuorisotyö tukevat nuorten kasvua ja ohjaavat 16-29-vuotiaita nuoria oman elämänsä jatkopolun suunnittelussa.


Mikäli minut valitaan kunnanvaltuustoon, lupaan tehdä kaikkeni, etteivät nuorten palvelut kunnan heikossa taloudellisessa tilanteessakaan vähene, vaan niitä kehitetään edelleen nuoria kuunnellen. Tämä koskee niin koulutusta, vapaa-ajanpalveluita ja sote-palveluita (mm. päihde ja mielenterveys). Mielestäni tällainen lupaus meidän kaikkien tulisi antaa yli puoluerajojen.

Kokoomuksen lähivuosien tavoiteohjelman mukaan ”Suomi on maa, jossa kasvaa tasapainoisia, avarakatseisia ja kansainvälisiä nuoria, joilla on laaja-alainen osaaminen ja jotka kykenevät itsenäiseen ongelmanratkaisuun ja elämänhallintaan.” Nuorilla on oikeus tällaiseen tulevaisuuteen. Meidän aikuisten velvollisuutena on rakentaa se yhdessä heidän kanssaan.

Lisää julkaisuja

18.4.2021

Puolimatkan krouvissa

Uudessa blogissani ”Puolimatkan krouvissa” fiiliksiä kuntavaalikampanjan puolivälissä. Kampanjan perusta on nyt rakennettu, mutta varsinainen vaalikeskustelu vasta käynnistymässä. Kampanjan grande finale häämöttää kesäkuussa.

11.2.2021

Kestävä kuntatalous

Nurmijärven kuntatalous tulee saada kestävälle pohjalle. Tämä edellyttää maltillisia investointeja ja velkatason saamista haltuun. Kuntaan pitää saada lisää työpaikkoja, yritysten toimintaedellytyksiä tulee parantaa ja palveluja on pystyttävä tuottamaan fiksummin ja tehokkaammin.

30.1.2021

Turvallinen ja viihtyisä Nurmijärvi

Nurmijärven kunta on panostanut viime vuosina erityisesti turvallisuuteen kylillä, taajamissa ja omissa toiminnoissaan. Liikenneturvallisuudessa, elinympäristön viihtyisyyden parantamisessa ja mm. ulkoilureittien kehittämisessä riittää edelleen tekemistä.